• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, dane kontaktowe: e‑mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: +48 61 665 3639.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Piotra Otomańskiego, e‑mail: iod@put.poznan.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia lub do szkoły doktorskiej. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Dane osób przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia i przechowywane przez okres 50 lat (§ 15 rozporządzenia w sprawie studiów).
  5. Dane osobowe kandydatów mogą zostać przekazane dostawcom usług informatycznych (art. 28 ust. 1 RODO), mogą również zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe kandydatów realizujących płatność udostępniane są dostawcy usług płatniczych, na podstawie odrębnej zgody na udostępnienie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych. Osobom, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tak jak w tym przypadku, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się użytkownika. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
  8. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.